Vedtægter

Disse vedtægter blev udarbejdet ved Centre for the Study of Antiquity and Christianity / Center for Studiet af Antikken og Kristendommens grundlæggelse. Download vedtægterne i pdf-format.

1. Navn
2. Organisatorisk kategori og tilknytning
3. Deltagende parter, formål og opgaver
4. Medarbejdergrupper ved centeret
5. Organisation og ledelse
6. Økonomi
7. Vedtægtsgodkendelse og –ændringer
8. Nedlæggelse
9. Ikrafttræden

1. Navn

Centerets navn er Centre for the Study of Antiquity and Christianity / Center for Studiet af Antikken og Kristendommen (CSAC).

2. Organisatorisk kategori og tilknytning

Centeret er et c-center, jf. Aarhus Universitets centerkategorisering, med hjemsted ved Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet.

3. Deltagende parter, formål og opgaver

Centeret er etableret som et samarbejdsprojekt mellem afdelingerne ved Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet. Endvidere kan der på projektbasis etableres samarbejde med eksterne partnere.
Centeret har til formål gennem forskning, undervisning og formidling at beskrive, analysere og fortolke kristendommen i det mangefacetterede religiøse landskab i antikken og senantikken.
Centeret danner rammen om projekter, der bidrager til at opfylde Centerets formål.
Centerleder og bestyrelse udarbejder en handlingsplan, der løbende ajourføres.

4. Medarbejdergrupper ved centeret

Centerets medarbejdere udgøres af videnskabeligt og administrativt personale ansat på Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet i overensstemmelse med universitetets regler herfor samt af andre forskere, der indgår i et af bestyrelsen anerkendt samarbejde med centret.

5. Organisation og ledelse

Centeret ledes af en bestyrelse på fem medlemmer. Bestyrelsen er udpeget for en tre-årig periode, der følger perioden for afdelingsledere.
Bestyrelsen sammensættes på følgende måde:

  • Centerleder. Udpeget af dekanen for Det Teologiske Fakultet. Centerlederen kan genudpeges.
  • Én af afdelingslederne ved fakultetets teologiske afdelinger eller en anden repræsentant for fakultetets teologiske afdelinger udpeget af de teologiske afdelingsledere.
  • Afdelingslederen for Afdeling for Religionsvidenskab eller en anden repræsentant for Afdeling for Religionsvidenskab udpeget af afdelingslederen.
  • Et eksternt medlem med særlig interesse for centerets arbejdsområde. Udpeges af dekanen efter indstilling fra bestyrelsen.
  • Et yderligere medlem valgt af og blandt centrets medarbejdere.

I tilfælde af stemmelighed ved almindelig afstemning er centerlederens stemme afgørende.
Den daglige ledelse varetages af centerlederen i samarbejde med bestyrelsen og centrets fastansatte medarbejdere.
Det er bestyrelsens opgave at fastlægge retningslinjerne for centrets virksomhed samt sikre de nødvendige økonomiske midler gennem eksterne bevillinger og/eller bevillinger fra fakultetet.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

6. Økonomi

De økonomiske midler, der tilvejebringes til drift af centeret, registreres og regnskabsføres ved Aarhus Universitet og er underlagt de til enhver tid gældende regnskabsbestemmelser, der er fastsat af universitetet. For anvendelse af eksterne midler følges de til enhver tid gældende delegationsbestemmelser fastsat af rektor og fakultetet.

7. Vedtægtsgodkendelse og -ændringer

Nærværende vedtægt godkendes af dekanen efter drøftelse i akademisk råd.
Ændringer i vedtægten kan foreslås én gang om året af bestyrelse, centerleder eller dekan. Ændringerne godkendes af dekanen efter drøftelse i akademisk råd.

8. Nedlæggelse

Bestyrelsen kan til enhver tid indstille til dekanen at centerets funktioner skal ophøre. Dekanen godkender nedlæggelsen efter drøftelse i akademisk råd. Ligeledes kan dekanen, efter drøftelse i
akademisk råd, bringe centerets aktiviteter til ophør.

9. Ikrafttræden

Denne vedtægt træder i kraft den 1. februar 2010.
Godkendt af dekanen den 1. februar 2010 efter drøftelse i akademisk råd ved Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet.